รวม Weblog ครู ป.ป.

ขอเชิญเยี่ยมชม Weblog ของคณะครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Weblog เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2553

บรรยากาศการอบรม Weblog

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

Weblog ทีมงานวิทยากรคอมพิวเตอร์

1.ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์ http://rjanoong.blogspot.com
2.ครูชัยรัตน์ เล็กพ่อ http://chairat-pp.blogspot.com
3.ครูต้องตา จันทร์คำทรัพย์
4.ครูอภิชิต ศิริวงษ์ http://comedu018.blogspot.com
5.ครูศุภวัฒน์ ไชยโชติ http://supawat008.blogspot.com

Weblog คุณครู (อบรมรุ่นที่ 1)

1.รองฯปรีชา สำเริง http://preechaict.blogspot.com/
2.รองฯสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ http://somboon129.blogspot.com/
3.รองฯก้องภพ ยี่หร่า http://supperboy05.blogspot.com/
4.รองฯนิวัตร วงศ์วิลัย http://watwongwilai.blogspot.com/
5.ครูจงกลนี แย้มบางยาง http://lim21.blogspot.com/
6.ครูสมศรี เฮงประเสริฐ http://setundon678.blogspot.com/
7.ครูพินิจดา วสุพราหมณ์ http://pinitda45.blogspot.com/
8.ครูผ่องศรี เจียมฉวี http://pong2010.blogspot.com/
9.ครูวิเชียร จันทร์ตรี http://guru2011.blogspot.com/
10.ครูรัชฎา ปุญญโพธาภิรัต http://rat57.blogspot.com/
11.ครูฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ http://titirat6464.blogspot.com/
12.ครูนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ http://nattarin53.blogspot.com/
13.ครูบุญยานุช จันทร์แพร่ http://bunyanoot.blogspot.com/
14.ครูณัฐนันท์ สีบุญเรือง http://nattannan.blogspot.com/
15.ครูราตรี ศรีมณีกาญจน์ http://rata45034.blogspot.com/
16.ครูกอบชัย วุฒิธรรม http://krukobchai.blogspot.com/
17.ครูทวี สุขสม http://tawee016.blogspot.com/
18.ครูปราณี ตันติตระกูล http://tuntitakool.blogspot.com/
19.ครูขวัญเกื้อ แสงแก้ว http://khwankua.blogspot.com/
20.ครูจอมขวัญ ทองอยู่ยืด http://jomkant.blogspot.com/
21.ครูทวีพร แสงแก้ว http://taweeporn229.blogspot.com/
22.ครูชาญ ศรีมณีกาญจน์ http://charnsri.blogspot.com/
23.ครูณัฐกา วาดชลอ http://nattika53.blogspot.com/

Weblog คุณครู (อบรมรุ่นที่ 2)

1.ครูเรวัตร เจียมฉวี http://rawat53.blogspot.com/
2.ครูสุนันท์ มีชะคะ http://sunan2015.blogspot.com/
3.ครูเอ็นดู จิตรปราณี http://endoo2010.blogspot.com/
4.ครูขนิษฐา พานแก้ว http://kanit21kaew.blogspot.com/
5.ครูธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม http://aiemaor.blogspot.com/
6.ครูสมเจตน์ สมุทวนิช http://krujet.blogspot.com/
7.ครูเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน http://kruchemna.blogspot.com/
8.ครูเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง http://krugate.blogspot.com/
9.ครูสุวรรดี ช่างเขียน http://changkhien07.blogspot.com/
10.ครูวรรณธมล บุตรดี http://gigsgygang.blogspot.com/
11.ครูดุสิตา หงษ์ร่อน http://dusita13-nuch.blogspot.com/
12.ครูสุรศักดิ์ แก้วทอง http://surasak377.blogspot.com/
13.ครูชนิดา ประพฤติกิจ http://chanimath.blogspot.com/
14.ครูกรรณิการ์ ศรีศิวนานนท์ http://kannikmath.blogspot.com/
15.ครูเต็มศักดิ์ ศรีศิวนานนท์ http://rjantoem.blogspot.com/
16.ครูนิพนธ์ ปุสสวงษ์ http://krunipon53.blogspot.com/
17.ครูกนกออน สว่างศรี http://nokon001.blogspot.com/
18.ครูรัตนา บัวแดง http://somcom5.blogspot.com/
19.ครูเกสรี ลี้เจริญ http://kessaree1979.blogspot.com
20.ครูพนาวรรณ อุดมโภชน์ http://msouy33.blogspot.com/
21.ครูโสฬสา เพชรรัตน์ http://ganqiuyankaa.blogspot.com/
22.ครูศิริวรรณ กอเจริญ http://siriwan36.blogspot.com/
23.ครูสุชาติ ประเสริฐสุข http://krusuchat.blogspot.com/
24.ครูมารุต เสลาคุณ http://georgecu.blogspot.com/
25.ครูนฤมล อาญหาญ http://krunamol.blogspot.com